Syfte

Lennart och Margareta Rodhes Konstvetenskapliga Stiftelse bildades genom ett stiftelseförordnande av Margareta Rodhe den 21 oktober 2004. Den har instiftats med syfte att öka intresset för och främja forskning rörande svensk nutida konst genom att tillhandahålla verk och vetenskapligt material till konstvetenskapliga forskningsändamål samt till utställningar. Stiftelsen var universell testamentstagare efter Lennart och Margareta Rodhe och äger idag hela den efterlämnade konstsamlingen samt upphovsrätten till verken. Utöver det konstnärliga material som presenteras på denna hemsida förfogar stiftelsen över en stor mängd biografiskt material såsom brev, fotografier etc.

Styrelse

Ulrika Levén,
Susanne Forsman,
Sofia Bertilsson,
Patrick Amsellem,
Jan Watteus,
ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Stiftelseförordnande

I syfte att öka intresset för och främja forskning rörande svensk nutida konst utfäster jag mig härmed att skänka 50 000 kronor, av Lennart Rodhe utförda verk enligt till detta förordnande bifogad konstförteckning samt vetenskapligt material rörande Lennart Rodhes och andras konstnärliga verksamhet enligt till detta förordnande bifogad bok- och artikelförteckning till en självständig förmögenhet och förordnar jag vidare att följande stadgar skall gälla för den avsedda nya stiftelsen.

  1. Stiftelsens namn skall vara Lennart och Margareta Rodhes Konstvetenskapliga Stiftelse.
  2. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att tillhandahålla verk och vetenskapligt material till konstvetenskapliga forskningsändamål men äger också ur avkastningen på sin förmögenhet lämna bidrag till personer som bedriver forskning kring nutida konst samt slutligen som ett led i främjandet av intresset for nutida konst föranstalta om separatutställningar av valda delar av konsten eller låna ut verk till samlingsutställningar. För att klara löpande kostnader för tillförlitlig förvaring, fullgoda försäkringar, nödvändig tillsyn och administration äger stiftelsen avyttra verk som inte bedöms som centrala. Hela ersättningen vid sådan försäljning får användas för i detta stycke angivna kostnader. Styrelsen äger också avyttra verk som inte bedöms som centrala för att tillgodose stiftelsens ändamål.
    För det fall styrelsen beslutar att avyttra verk får hela nettointäkten vid sådan försäljning användas för stiftelsens ändamål.
  3. Stiftelsen skall ha rätt att ta emot donationer från andra som vill stödja stiftelsens ändamål. Styrelsen äger dock rätt att tacka nej till donation som är förenad med villkor som inte anses förenliga med stiftelsens ändamål eller på annat sätt anses olämplig.
  4. Stiftelsen skall ha egen förvaltning.
  5. Stiftelsens styrelse, vars säte är Stockholm, skall bestå av fem ledamöter. Styrelsen äger i framtiden besluta om att utöka antalet styrelseledamöter om den finner anledning därtill.
  6. Stiftelsen skall ha kalenderår som räkenskapsår.
  7. Stiftelsens revisor skall vara auktoriserad revisor.
  8. Stiftelsens stadgar får ändras av styrelsen om samtliga ledamöter är överens. Alla övriga beslut fattas med enkel majoritet.